Kuukausi: syyskuu 2019

Velkajärjestelyn hylkääminen

Velkajärjestelyhakemus voidaan hylätä, jos asian käsittelyn aikana käy ilmi, että velkajärjestelyyn ei ole edellytyksiä tai sille on este. Hylkäävästä päätöksestä voi velallinen valittaa.

Velkajärjestelyn aloittamisen oikeusvaikutukset lakkaavat pääsäännön mukaan silloin, kun hakemus hylätään. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä, että oikeusvaikutukset ovat voimassa, kunnes päätös on lainvoimainen tai asiassa määrätään toisin.

Oikeusvaikutusten lakkaamisen seurauksena voi olla esimerkiksi velallisen asunnon realisointi sinä aikana, kun asia on vireillä hovioikeudessa (jollei hovioikeus määrää väliaikaista täytäntöönpanokieltoa).

Jos hovioikeus katsoo, että velkajärjestely olisi tullut myöntää, velalliselle tulee vahvistaa maksuohjelma. Jollei asiassa jo laadittua maksuohjelmaa jostakin syystä (esim. ohjelman riitaisuus) voitaisi vahvistaa, asia voidaan palauttaa alioikeuteen käsiteltäväksi.

Lähde: Pauline Koskelo – yksityishenkilön velkajärjestely.

Asun ulkomailla – Voinko saada velkajärjestelyn Suomesta?

Otsikon kysymys on sellainen, jota meiltä kysytään aina tasaisin väliajoin. Vuonna 2017 velkajärjestelylakiin tuli pykälä, joka sääntelee kansainvälisestä toimivallasta. Lain pykälän mukaan Velkajärjestely voidaan myöntää henkilölle, jonka pääintressien keskus on Suomessa. Pääintressien keskuksen määräytymisestä säädetään maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Yksityishenkilön velkajärjestely voidaan myöntää sellaiselle henkilölle, jonka pääintressien keskus on Suomessa. Pääintressien keskus on paikka, jossa velallinen hallinnoi säännöllisesti intressejään ja joka on kolmansien osapuolten, eli tässä tapauksessa esimerkiksi velkojien todettavissa. Kun on kyse velkajärjestelyä hakevasta eli yksityishenkilöistä, pääintressien keskuksen oletetaan olevan henkilön vakinainen asuinpaikka.
Huomionarvoista on, vaikka velallinen työskentelisi osan vuodesta ulkomailla, mutta hänen kotinsa olisi Suomessa, ei ulkomailla työskentely toimi esteenä velkajärjestelyn myöntämiselle.

Jokainen tapaus on aina omanlaisensa ja arviointi edellyttää tapauskohtaista harkintaa.